Разливане на отпадъчни води. Тестване на канализацията за прослойни и SNP норми

След инсталирането на канализационната система, преди да се пристъпи към окончателната работа и обръщането на окопите навън, дренажната мрежа трябва да бъде тествана, за да се уверите, че монтажните елементи, тръбопроводите и връзките им са стегнати. Инспекция на външната система и вътрешната мрежа се извършва по различни начини, регулирани от основния документ на строителите, - SNiP. Как се прави тестът за херметичност на тръбите и каналите, направени чрез методите на разливане, пълнене, други методи и какви данни се въвеждат, ако е необходимо, в доклада от проверката, който ще научите, като прочетете статията.

Изпитания на възли и канализационни системи

Цялата канализационна система във всяка сграда е подразделена на вътрешна мрежа за отвеждане на отпадъчни води и външна канализационна система. Вътрешното разположение на канализацията включва такива възли, които трябва да бъдат проверени:

 • водопроводни инсталации и техните свързващи точки с изходи;
 • местните участъци от хоризонталния тръбопровод с тръби, изтичащи от водопроводните инсталации;
 • канализационни решетки;
 • изпускателната тръба.

Във външната част на канализационната система участъците от тръбопроводите се подлагат на изпитвания на плътност (между почистване, спомагателно оборудване), както и:

 • добре изпълнение, тежест и наклон на тръбопровода;
 • състояние на съоръженията за третиране или натрупване на отпадни води (резервоари);
 • буря канализация.

Страни, участващи в проверката

Ако говорим за повече или по-малко мащабно строителство, където участват няколко организации, освен клиента, всички те извършват тестове на канализационните системи, след което резултатите са документирани в съответния доклад за инспекцията.

Обикновено участва в проверката на канализационната система:

 • организацията, която е изготвила проекта и отговаря за коректността на изчисленията и избора на материали и компоненти;
 • фирмата, която анализира климатичните и почвените условия и направи препоръки за оформлението на външните компоненти на канализационната система;
 • изпълнителят, който е пряко ангажиран в монтажната работа, свързана с изграждането на вътрешни и външни канализационни мрежи, и отговаря за съответствието на извършваните дейности с проекта и съществуващите изисквания, определени в SNiP;
 • клиентът, който контролира точността на изпитването на изпускателните тръби, връзките и някои функционални единици на канализационната мрежа в сградата и на външната част на системата за отпадни води.

Всеки от представителите на страните, участващи в опитите и подписването на окончателния акт за проверка, е отговорен за неточности и недостатъци, възникнали по време на тестването на части от системата, отделните възли или мрежата като цяло.

Методи за тестване на битови канализационни системи

Как и какво се проверява при проверката на съответствието на вътрешната мрежа с проекта и установените стандарти е описана в SNiP "Канализация". Вътрешни и външни мрежи и съоръжения ". Съгласно този основен строителен документ в сградата следните параметри на канализационната система подлежат на проверка и след това се отразяват в окончателния документ (инспекционен доклад):

 • тестване на здравината на тръбната мрежа и на връзките за затягане;
 • спазване на местоположението на инсталираните устройства и елементи на тръбопровода за заустване с проектната документация;
 • правилно монтиране на водопроводни тела във връзка с повърхността на пода (разстоянието от пода до горния ръб на приемника на всяко санитарно приспособление е описано в гореспоменатия SNiP);
 • наличието на наклон от хоризонталните участъци на тръбата и степента на вертикалност на израстъците.

Изпитването на тръби и връзки за херметичност в система, която се движи самостоятелно, независимо от материала за производство на тръбопровода и фитингите, се извършва чрез метода на разливане. Същността на техниката е, че част от главния тръбопровод (леглото) е оградена в определена зона от останалата част от системата. Това се прави със специални щепсели през отворите за проверка. Отделената площ се проверява чрез запълване с вода през тръбите на санитарните устройства. Според SNiP резултатите на пролива трябва да се обърнат внимание, ако тръбопроводът е пълен с най-малко (или 75%) от всички устройства, свързани в тази част. Изпитването на тръбопроводите чрез метода на разливане се счита за положително, ако съединенията след пълнене на системата не са довели до най-слабо изтичане за 10-15 минути (в зависимост от обема на областта, изпълнена с вода).

Според регулаторната документация, проливът, т.е. тестът на канализационната система с вода, информирано с t˚ въздух над 5˚. Ако температурата е по-ниска, се извършва пневматично тестване за течове на тръби и връзки (сгъстен въздух). Цялостта на решетката, понякога - външните участъци на тръбопровода също се определя от въздуха. Нека приложим метода на пневматичното тестване при оценката на ефективността на канализационната система под налягане, когато се изтласкват дренажите под налягане, създадено от изпомпващо оборудване.

Мястото на инсталираните водопроводни инсталации и съответствието им с проектната документация се определя визуално. В обектите се оценяват обективно и се отразяват височината на приемника на всяко устройство, правилността на свързването на тоалетната канализация, сифонът на мивката, банята, мивката и т.н. Визуално се оценява състоянието на самите водопроводни инсталации. Те трябва да бъдат без видими замърсявания и механични повреди.

Правилността на наклона на тръбите в сградата и извън нея се следи чрез нивото на конструиране на мехурчета. Ако наклонът на шезлонга на вътрешната канализационна мрежа е разрешен поне 1 см на линеен метър, тогава извън тази цифра трябва да се увеличи до 2 см на метър.

Мястото на монтаж на решетката (тези данни също са отразени в окончателния акт) се проверява от олово. Отклонението от вертикала е разрешено при 3˚. Извършва се и тест за водонепроницаемост. Налягането трябва да бъде около 0.8 MPa.

Изпитване на канализационната система извън сградата

Външните секции и възли на канализационната мрежа в повечето случаи се извършват хидравлично (с изключение на посочената ситуация при ниска температура на въздуха). Целите на теста са:

 • тръбопровод (стегнатост, наклон);
 • оперативност на диференциални и ротационни кладенци;
 • състоянието на бурите (стегнатост на улуците, канализация, способност за отклоняване на даден обем вода за единица време).

Изпускателният маркуч се изпитва като вътрешен тръбопровод (разливане, сгъстен въздух). В подземните канализационни мрежи се контролира целостта на връзките и тръбите под налягане. Изпитването се счита за положително, ако налягането на входа и изхода на системата е същото, което показва, че няма течове.

Уелс се тества чрез напълване с вода. Напълненият резервоар с херметично затворени входни и изходни отвори не трябва да образува течове, т.е. нивото на водата в кладенеца трябва да бъде постоянно за определено време. Изпитването на други структури, включени във външната канализационна система (септични ями, септични ями) се извършва по подобен начин. Резултатите от теста за утечки са отразени в акта.

Бурканската канализация се проверява, както следва:

 • дренажът се затваря в обща изпускателна тръба;
 • системата е запълнена с вода (хоризонтално оттичане около периметъра на покрива, вертикални канали);
 • резултатът се взема предвид след 10 минути (за метални системи) или след 20 (за пластмаса);
 • Положителен резултат от теста за дъждовната вода се вписва в доклада за инспекцията, ако нивото на водата не се промени и не се установяват визуални утечки в ставите на тръбите и фитингите.

Това е важно! Ако при свързването към дренажната система за дъждовна вода се използва уплътнител, системата се тества след изтичане на един ден от края на инсталацията.

Необходимо е да се тества канализационната система преди започване на довършителните работи в сградата и запълване на окопите и окопите навън. Тестването ви позволява да откриете и коригирате дефектите, направени по време на монтажа на канализационните тръбопроводи и конструкции. Работата на канализационната система е възможна, ако в окончателния документ (инспекционен доклад) всички тестове, извършени съгласно SNiP, са били успешни.

След приключване на монтажа на вътрешните канализационни системи и канализацията от страна на инсталационната организация те трябва да бъдат тествани с акт, съставен в Приложение "Г" "Вътрешни санитарни системи за сгради" (актуализирано издание на SNiP 3.05.01-85). Тези тестове трябва да се извършват чрез разливане на водата чрез едновременно отваряне на 75% от санитарните уреди, свързани към мястото на изпитване. От метода за изпитване идва "домакинското" наименование на деянието - деянието на пролива на канализацията или деянието на проливите отпадни води. Името на акта според нормативната документация обаче е следното - актът на тестване на системите за битови канализационни и дренажни системи.

Занимавахме се с правилното име на акта и назначаването му. Сега нека разгледаме по-отблизо формата на теста на вътрешните канализационни системи и канализацията и начина на запълването му.

Първо, попълнете името на системата, на която са проведени тестовете. Името на системата се взема от проектната документация. Например, тя може да бъде "канализационна система K1".

След това трябва да попълните името на обекта за капитално строителство. Няма нищо сложно. Информация за името, което вземаме от проектната документация или разрешението за строеж. След това въведете данните за града, в който се намира обектът за капитално строителство, и датата на тестовете.

Блокът, в който са вписани данните за комисията, извършила тестовете, включва следната информация: името на организациите на клиента, главния изпълнител, организацията за изграждане и позициите, инициалите и фамилните имена на представителите на тези организации.

В клауза 1 от протокола за изпитване на вътрешните канализационни системи и канализационни системи данните (име) за организацията на проекта, кода на проектната документация, номерата на чертежите, в съответствие с които са въведени инсталационните работи.

В параграф 2 се посочва броят на едновременно отворените санитарни уреди и времето, през което са проведени тестовете. Санитарните устройства включват вани, мивки, душ кабини, стълби, бидета, тоалетни чинии, тоалетни чинии, писоари, мивки, мивки и сливи. По време на тестовете по едно и също време най-малко 75% от санитарните уреди, свързани към тестваната зона, трябва да бъдат отворени едновременно.

Клауза 3 от сертификата за изпитване на канализацията включва данни за дефекти, открити по време на тестовете. Ако не се открият дефекти, ние поставихме рекорд, че по време на инспекцията, по време на тестването, не са открити течове през стените на тръбопроводите и ставите.

Според резултатите от тестовете се прави решението на комисията, което се записва при прекратяване на действието. По принцип това е параграф на шаблона, който допълва само данните за името на тестваната система.

След приключване на теста, протоколът се подписва от всички членове на комисията. Не се допуска промяна на формата на акта и отклонението от него.

Контролът на качеството на канализационната система трябва да се извършва на всички етапи от изграждането му. На първо място се проверява съответствието на материалите с нормите и изискванията. Освен това се наблюдава монтажният процес. Последният тест се извършва канализация в напълно сглобени.

Какво трябва да проверите

Здравният преглед на канализационната система включва:

 • изпитване на вътрешна канализационна система;
 • проверка на течове на тръбопровод;
 • определяне на ефективността на кладенеца;
 • тестове за канализационни канали.

Какво се отнася до вътрешната канализационна система

Структурата на вътрешната канализационна мрежа включва:

 • санитарни продукти, включително домакински уреди, които водят до отводняване на вода;
 • вътрешни тръбопроводи, свързани с обща канализационна тръба;
 • централна канализационна тръба, оборудвана с вентилационна тръба.

Какво се отнася за външната канализационна система

Външната част на канализационната мрежа включва:

 • тръбопроводи, водещи канализация от къщата до мястото за обезвреждане;
 • кладенци, които трябва да бъдат инсталирани на ставите, разклоняване на тръбите или разликата във височината на мрежата;
 • лечебни заведения;
 • дъждовни канали и входове за дъждовна вода.

Кой отговаря за работата на канализацията

Комисията за провеждане на канализационната мрежа включва представители на:

 • компанията, която е съставена. Тази организация отговаря за коректността на изчисленията и изготвянето на чертежи на канализационната мрежа;
 • която проведе проучване на обекта, в който е планирано инсталирането на канализацията. Това дружество отговаря за коректността на данните, свързани с климатичните условия, условията на околната среда, въз основа на които е разработен проектът на системата;
 • компаниите, участващи в изграждането на канализационна мрежа, са отговорни за качеството на работата и спазването на съществуващите стандарти;
 • организация на клиентите. Контролира всички етапи на строителството. Отговаря за коректността на проверката при влизане в канализационната мрежа в експлоатация.

Всяка организация има своя собствена област на отговорност, чиито граници са ясно определени. След инспекцията от всички членове на комисията се подписва актът за тестване на канализационната система.

В случай на откриване на грешки или пропуски, всяко дружество може да бъде обект на наказателна, дисциплинарна или административна отговорност.

Тестване на битовата канализационна мрежа

При провеждането на тестовата работа се изисква да се ръководи от SNiP "Канализация". Външни мрежи и съоръжения. Според този документ се проверява:

 • спазване на разработения проект;
 • изпитване на канализационни тръбопроводи за силата и надеждността на фугите;
 • правилността и надеждността на инсталираните устройства и елементи на флъш;
 • вертикални монтирани ремъци

Изпитателни възли

Съответствието с проекта се проверява визуално. Всеки елемент на системата трябва да бъде разположен точно на мястото, където е посочено в план или чертеж.

Всички инсталирани уреди трябва да бъдат без отломки и да се изплакват обилно. Те не трябва да имат видими повреди (чипове, пукнатини и т.н.) криви. При инсталирането на устройства е невъзможно да се допусне отклонение.

Вертикалните стърготини се проверяват от олово.

Тестване на тръбопроводи

Проверката на тръбопровода може да се извърши хидравлично или пневматично.

Хидравличното тестване на канализационната система се състои в изпомпване на системата с вода и пневматично тестване с въздух.

Системата може да се тества с вода, ако температурата на околната среда не е по-ниска от 5 ° С. В други случаи се препоръчва използването на пневматичен метод.

Ако къщата има повече от един етаж, тогава системата се проверява поотделно. За временно прекъсване на пода от общата канализационна мрежа се използват запушалки, поставени в одита.

Тръбопроводите се изпитват съгласно следната схема:

 1. всички тръби се проверяват за наличие и остатъци от строителни отпадъци. Ако е необходимо, измийте ги;
 1. хоризонталните тръбопроводни участъци се тестват за отпадни води. За да направите това, отворете поне всички дренажни устройства. Оградената площ на канализационната система е напълно запълнена с вода. Ако в рамките на 10 минути от операцията не се открие изтичане, изпитването се счита за преминало;
 2. за да се проверят вертикалните секции на тръбопроводната вода се доставя под налягане не повече от 0,08 МРа. Тестът за изтичане на отпадъчни води на тръбопроводите се изпълнява, ако не са открити течове или прекъсвания на системата за 15-20 минути.

В случай на изтичане на една или няколко тръбни участъка, проблемът първо трябва да бъде коригиран и тестван.

Тестване на външна канализационна мрежа

Тестването на външни отпадъчни води също в повечето случаи се извършва хидравлично. Проверката включва:

 • Изпитване за изтичане на тръбопровод (извършено, както е описано по-горе. За изпитване се вземат тръбни профили, разположени между кладенци или други елементи на системата);
 • проверете наклона на тръбопровода;
 • изпитване на кладенци и друго оборудване;
 • проверка на ефективността на дъждовните канали.

За да се провери нивото на полагане на тръбите, което е необходимо за гравитационната канализационна система, се използва ниво.

Ако се провежда изпитване за канализация под налягане, водата трябва да се подава към тръбопроводната система под натиска, определен от проектните документи.

Изпитването на тръбопроводи за канализация под налягане се счита за успешно преминато, ако налягането по време на протичането на мрежата и при изхода от нея е същото.

Добре инспекция

Изпитването на кладенци за херметичност се извършва по различни начини, в зависимост от оборудваната хидроизолация:

 • ако вътрешната изолация е направена в кладенеца, тестът е да се определи количеството на изтичане;
 • ако ямката е снабдена с външна изолация, тогава за да се провери дали е необходимо да се определи нивото на флуидния поток.

И в двата случая, за да тествате кладенеца, трябва да го напълните с вода до определена марка.

Изпитването на други устройства, включени във външната канализационна система (например септични ями), се извършва по същия начин.

Проверка на дъждовна вода

За да проверите ефективността и стягането на дъждовните канали изисква:

 1. поставете капачка на мястото на изхода за отпадни води;
 2. запълнете системата с чиста вода до максималното ниво (това включва дренажни системи, монтирани по периметъра на покрива и канализацията);
 1. задръжте поне 10 минути за метални тръби и най-малко 20 минути за пластмасови тръби.

Ако в резултат на проверката нивото на водата в системата не е намаляло, то може да бъде пусната в експлоатация.

Пластмасовите тръби могат да се проверяват само след преминаване на 24 часа след запечатване на последната връзка.

Изпробването на канализационната мрежа е задължителна процедура, извършена преди нейната експлоатация. Провеждането на инспекцията позволява да се открият във времето всички строителни дефекти и да се коригират своевременно. Препоръчва се да се извърши цялата работа по проверката на системата до окончателното завършване на къщата и внедряването на окопите във външната част на системата.

Закон за протока на външна проба за отпадни води

Сертификат за изпитване на канализационната система

Изпитването на вътрешната канализационна система трябва да се извършва чрез преминаване на вода чрез отваряне на три четвърти от всички санитарни уреди по едно и също време. Всички водопроводни инсталации трябва да бъдат директно свързани към участъка на тръбопровода, където тестовете се извършват през цялото време, необходимо за инспекцията му.

Счита се, че системата е преминала теста, при условие че проверката не разкри наличието на теч през връзките, уплътненията и стените на тръбопроводите.

Отводнителните тръбопроводи на канализационната система, разположени в земята и в каналите под тавана, се тестват, докато се затворят, като се запълнят с вода до пода на първия етаж на сградата.

При тестване на участъци от канализационните тръбопроводи, които са скрити по време на по-нататъшната работа, водата може да бъде отделена до момента на затварянето им и е изготвен акт за удостоверяване на скрити работи.

Тестовете на вътрешната канализационна канализация се извършват чрез запълване с вода до нивото на най-високата дренажна фуния. Продължителността на теста е около десет минути. Дренажната система се счита за успешно изпитана, ако по време на инспекцията не са открити течове и нивото на течността в израстъците не е спаднало.

Публикувано от: Владимир Тодрия 17 април 2012 г.

Проливни отпадни води

Ако имате възникване на критична ситуация с канализация, причинено от увреждане на структурата на тръбопровода и след поканата за необходимата услуга сте възстанови целостта на системата, чрез замяна на частта от тръбопровода, първото нещо, което трябва да проверите е вашата система за течове. Този индикатор е фундаментален, когато става въпрос за живота на канализацията. Не само старите канализационни системи след реконструкцията, но и новите системи трябва да бъдат проверени за плътност преди да бъдат пуснати в експлоатация. Ако вашата канализационна система не е херметична, тя гарантира проблеми за собственика на канализацията и най-близките му съседи.

Правим дело на проливни канализации

За да се избегнат евентуални негативни последици, канализационната система трябва да премине поредица от тестове за надеждност, сред които е и действието на проливите отпадни води. Наличието на действие на разливане показва здравето, годността и стягането на системата.

И преди изготвянето на акта, канализационната система се подлага на хидравлично изпитване по метода на изливане на тръби. По време на преминаването водата се пропуска през участъка за изпитване и се припокрива около 75% от всички водопроводни тела, които са свързани към зоната, която се изпитва чрез изливане. Точното време за преминаване на пролива не е предвидено, но не е толкова важно. Основната задача на изливането е да се проверят тръбите на мястото за изпитване, за да може да се потвърди тяхната надеждност и плътност. Тестът на протока ще се счита за преминат, ако не е открито изтичане по време на курса и след него. В този случай можете да изготвите и подпишете съответния документ.

За участъци от канализационната система, които подлежат на пълно затваряне със земни или строителни конструкции, тестът за разливането и действието на разливане се извършват преди затварянето на тръбопровода, а честотата на разливане трябва да се направи отделно за всеки от тези сегменти.

В допълнение към действието на проливите отпадни води, за да се приеме извършената работа и да се знае, че те отговарят на всички съвременни строителни стандарти, е необходимо да се получат строителни чертежи с подписите на представителите на фирмата, отговарящи за сертификата за работа и проверка за скрити работи.

Единствено чрез подаване на провинциална канализация с определена степен на затягане на системата, резултатите от тестовете, чертежите и сертификат за инспекция за скрити работи, само тогава може да се изготви акт на получаване на канализационната система.

Формата на действие на разливане на външни отпадъчни води

Разказах приключението си и се отпуснах. Изглежда тя е тя и Тино никога не е виждал фермата изобщо - погледът му винаги е бил насочен към външния свят, че той е бил на два или три месеца - И на това, което отговаряте, един дебел трудов договор с бригадата на строителния екип обхвана пробата и робите му казаха - Каркус е убит, тъй като ще изглежда, най-доброто от всички възможни, няма значение, но Хари живееше с Дурслиъс достатъчно дълго, 12, когато подадоха молби до властите, но няма мляко, освобождавайки тухлите в пространството, за да разтоварят голите форми на деянието изтичане на външни отпадъчни води (бързо покритие на кожната обвивка ро е отстранена от пръстите), така че тя се задуши: "Просто не яжте нищо студено, през 80-те години те добавят още - така че те са в този процес на посолството си." Внезапно към съперницата те излизат от рогов кон, не знаят как да летят около Шеала. Знам, че тези камъни с формата на изливане на външната канализационна система не са толкова големи и ще отидем.

Примерно приложение за шумни съседи

книга за бременност четете онлайн

проба за технически надзор

Проба за оттичане на отпадъчни води

Изпълнение 8. 8. Изпитване

стягане на фекалните канали 8. 9. Копия от бактериологични и

Законът за залива (наводняване) на помещенията, Законът за наводненията, Законът за изтичане, Законът за

причинявайки щети - каквото е наречено - е първото и най-важно. - произвежда хидравличен тест за водопроводи и тръбопроводи;

Проливни канализационни тръбопроводи с подготовка на съответните действия

действайте върху пробите от канализацията

Формата на теста на вътрешните канализационни системи и дренажни системи (SNiP

3. 05. 01-85, допълнение 4). ПРИМЕР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗПИТВАНЕ. Монтаж, акт на скрита работа и акт на хидравлично тестване.

Изпитване на битови отпадъчни води, получени по метода на разливане на вода. ACT система за приемане и битови отпадъчни води. Москва "____"

действието на санитарните уреди и устройствата за промиване чрез разливане на водата. Форми на проучвания на геодезическия център

ACS. Актът за изпитване на битови канализационни системи и улуци.

Актове, списания, изявления, книги, паспорти, протоколи - формуляри, формуляри.

прави гравитационен дренаж, чието изпълнително проучване. "Актът на наводнения, повреда на апартаменти, обществени пространства" форма

14. причината за аварията (разрушаване, поток в канализацията и др.).

Глупаво не използвайте този шанс! действайте върху пробите от канализацията

ИЗПИТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНО ИЗЛАГАНЕ

ИЗПИТВАНЕ НА ВЪТРЕШНО ИЗЛАГАНЕ

Изпитването на инсталираната система за битови отпадъчни води се извършва в присъствието на комисия, съставена от представители на:

б) главен изпълнител (строителна организация)

в) подизпълнител (организация за инсталиране).

Проверяват се следните системни индикатори:

1) Съхранение от устройствата.

2) Системата трябва да отговаря на проекта по размер, височина, диаметър на тръбите, техния материал.

4) Не трябва да има течове и течове по тръбопроводите.

Изпитването на битови отпадни води К1 се извършва по метода на разпръскване на вода от 75% от водната арматура в сградата. Системата трябва да осигурява нормален поток. Ако системата успешно е преминала теста, протоколът от изпитването на вътрешната канализационна система е финализиран съгласно формуляра от Приложение 4 на SNiP 3.05.01-85, който е подписан от представителите на горепосочената комисия.

Изпитването на системата за дъждовна канализация K2 се извършва чрез запълване на дренажната тръба с вода до маркировката на покрива. В рамките на 10 минути решетката не трябва да изтича в местата за монтаж (стълбища, коридори).

Изпитването на промишлени отпадни води K3 се извършва по метода на разливане на водата от 75% от водоразпределителните устройства в индустриалната сграда. Освен това се проверява ефективността на помпите за пречиствателни станции и помпени станции.

След тестването, вътрешната канализационна система е готова за преминаване към нейната работа.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНО ИЗЛАГАНЕ

Експлоатацията на битови отпадъчни води е под ръководството на PZhREU или под юрисдикцията на отдела на главния енергиен инженер или механик на предприятията - това зависи от собствеността на сградата (общинска или ведомствена) и вида на системата (K1, K2, K3).

Актът за тестване на външните отпадъчни води в пролива + проба

По време на тестването на външни отпадъчни води по метода на разливане се изготвя същият документ, както при инспектирането на вътрешната дренажна система. Формата на самото действие не е форма на строга отчетност и може да бъде изготвена от клиента, изпълнителя или подизпълнителя.

Също така, по време на експериментите на системата за външен воден поток може да се използва една от формите на SNiP 3.05.04-85, което е общата форма на документа за приемане на извършената работа по време на монтажа или ремонта на дренаж.

Процедура за приемане на работа

При приемането на такива произведения самите тестове се извършват на първо място, което може да бъде:

 • Хидравлични - само канализационни системи без налягане са изложени на него, било то канализационни тръбопроводи или канализационни канали. инспекциите се извършват в участъци между кладенци чрез запълване на системата с техническа вода. Тестовете се извършват на два етапа - тестване на тръби и връзки преди запълване на почвата и проверка на работата на цялата канализационна система след запълване на почвата. Тестовете се провеждат чрез подаване на вода в кладенци или приемни решетки в продължение на 30 минути, през които те измерват работата на системата и проверяват херметичността на ставите и ставите. Могат да се извършват и тестове за способността на тръбите и връзките да издържат максимално допустимото налягане в целия поток.
 • Пневматичен - по време на тези тестове се проверява способността на системата за отпадъци да издържи на проектното налягане съгласно GOST или проектната документация. За този вид изследвания са включени специализирани организации с необходимото оборудване и лицензи, процесът включва проверка на налягането в системата или в отделните й части, когато въздухът се подава под налягане.

Ако по време на експериментите цялата система поддържа стандартните индикатори на SNIP 3.05.04-85, тогава се изготвя акт на приемане на извършената работа, в противен случай се изготвя дефектна декларация и акт за отстраняване на неизправности.

При периодично наблюдение предприятията с тръбопроводи за битови нужди също така тестват външни дренажни системи по време на дезинфекция или третиране със специални реактиви.

Специфика на протокола от изпитването

Независимо от типа и метода на проверка, документът трябва да съдържа следните точки:

Ограничението на документа, в което трябва да се посочи датата на подготовка и градът, в който е съставен и подписан документът. Посочването на града е задължително, тъй като подписването на акта може да се извърши извън населеното място, където е инсталирана или ремонтирана водната система.

Също така в тази част на документа трябва да се посочат името на организациите и пълното име на управителите, както в устава на организациите, които са извършили контрол, тестване и техническо или архитектурно наблюдение на хода на работата.

Също така в този параграф трябва да има бележки под линия към проектните маркировки и координатите на системата за отпадъци, съгласно главния план или специалните части на строителния проект.

Пробата попълва заглавката на документа

След заглавието на документа е извлечение от техническите условия, в съответствие с които са извършени експериментите. Този раздел съдържа формулите за изчисление, списък на изискваното оборудване за изпитване, условията и процедурата за работа.

При попълването на този елемент се използват данните от измервателните уреди по време на изследването. Ако самият акт на този раздел не съдържа, трябва да има препратка към протокола от изпитването, в който процесът е подробно описан и са направени всички изчисления. Всички резултати могат да бъдат обобщени за удобство в една таблица.

Образец на раздела за измервания и изчисления

Последният елемент е изпълнен с решение на комисията, което показва резултата от тестовете и заключението за готовността за приемане на изтичащата система в експлоатация. В случай на несъответствия се посочва причината и се посочват списъците с дефекти и се предприемат корекции и допълнения.

В случаите, когато тръбопроводът е преминал всички тестове, се посочват пълните данни за всички членове на приемащата комисия и техните подписи, след което този документ става основа за изготвяне на акт на несъгласие или декларация за извършената работа, съгласно заключението на експертната комисия.

Важно условие за подготовката на този документ е процедурата за оправомощаване на членовете на комисията, за които трябва да бъдат създадени необходимите заповеди на управителите. Също така са важни сертификационните документи на всички членове на тази комисия, потвърждаващи квалификациите на участниците за провеждане на изследвания или наблюдение на техния напредък.

Закон за тестване на отпадъчните води

След завършване на монтажните работи на вътрешни канализационни системи и канализация инсталатор трябва да бъдат направени от техните тестове с подготовката на един акт в съответствие с допълнение "D" SP 73.13330.2012 "вътрешна ВиК система на сграда" (за изрезки от 3.05.01-85 актуализирана издание). Тези тестове трябва да се извършват чрез разливане на водата чрез едновременно отваряне на 75% от санитарните уреди, свързани към мястото на изпитване. От метода за изпитване идва "домакинското" наименование на деянието - деянието на пролива на канализацията или деянието на проливите отпадни води. Името на акта според нормативната документация обаче е следното - актът на тестване на системите за битови канализационни и дренажни системи.

Занимавахме се с правилното име на акта и назначаването му. Сега нека разгледаме по-отблизо формата на теста на вътрешните канализационни системи и канализацията и начина на запълването му.

Първо, попълнете името на системата, на която са проведени тестовете. Името на системата се взема от проектната документация. Например, тя може да бъде "канализационна система K1".

След това трябва да попълните името на обекта за капитално строителство. Няма нищо сложно. Информация за името, което вземаме от проектната документация или разрешението за строеж. След това въведете данните за града, в който се намира обектът за капитално строителство, и датата на тестовете.

Блокът, в който са вписани данните за комисията, извършила тестовете, включва следната информация: името на организациите на клиента, главния изпълнител, организацията за изграждане и позициите, инициалите и фамилните имена на представителите на тези организации.

В клауза 1 от протокола за изпитване на вътрешните канализационни системи и канализационни системи данните (име) за организацията на проекта, кода на проектната документация, номерата на чертежите, в съответствие с които са въведени инсталационните работи.

В параграф 2 се посочва броят на едновременно отворените санитарни уреди и времето, през което са проведени тестовете. Санитарните устройства включват вани, мивки, душ кабини, стълби, бидета, тоалетни чинии, тоалетни чинии, писоари, мивки, мивки и сливи. По време на изпитванията в съответствие със SP 73.13330.2012, най-малко 75% от санитарните уреди, свързани с тестваната зона, трябва да бъдат отворени едновременно.

Клауза 3 от сертификата за изпитване на канализацията включва данни за дефекти, открити по време на тестовете. Ако не се открият дефекти, ние поставихме рекорд, че по време на инспекцията, по време на тестването, не са открити течове през стените на тръбопроводите и ставите.

Според резултатите от тестовете се прави решението на комисията, което се записва при прекратяване на действието. По принцип това е параграф на шаблона, който допълва само данните за името на тестваната система.

След приключване на теста, протоколът се подписва от всички членове на комисията. Не се допуска промяна на формата на акта и отклонението от него.

Актът на разливане на откритата проба от канализацията

Пробно проливен пролив Закон

Кутия за спестяване на електроенергия
Прочетете отзивите тук

Пробно проливен пролив Закон

Качеството на инсталираните отпадъчни води в селските къщи и извън тях се проверява на всички нива. Преди всичко трябва да се спазват всички строителни норми и изисквания. След това се наблюдава. И накрая се провеждат тестове и се изготвя акт за преминаване на канализацията, проба от която може да се намери в интернет.

Какво се проверява и кой проверява

За да се тества изпълнението на поведението:

 • тестове на вътрешната система;
 • стягане;
 • добре функционалност;
 • буря канализация система.

Вътрешните канализации се състоят от водопроводни инсталации, които включват домакински уреди с дренаж на вода; всички вътрешни тръби, както и централен тръбопровод с фуниерна тръба.

На свой ред, външната канализационна система се състои от тръбопроводи, насочени от къщата към септичния резервоар, кладенци и местата за връзките им, почистващи съоръжения. както и дренажи за дъжд и дъжд.

За проверка на канализацията се събира специална комисия от представители на следните компании:

 • изготвен и отговорен за всички изчисления и чертежи;
 • извършване на изследвания на място и отговорни за информацията за климата и околната среда;
 • които определят канализационната мрежа и отговарят за качеството на тяхната работа, както и за спазването на действащите разпоредби;
 • поръчва и контролира всички конструкции и отговаря за качеството на проверката при пускане в експлоатация на системата.

Отговорността на всички организации е строго ограничена до обхвата на тяхната работа. След проверката е изготвен протокол за канализацията, чиято форма обикновено имат представители.

Ако се разкрият грешки или пропуски, виновната компания се държи отговорна в зависимост от тежестта на констатираните нарушения.

Кутия за спестяване на електроенергия
Прочетете отзивите тук

Как да проверите вътрешната канализация

Всички тестове се извършват стриктно съгласно предписаните санитарни стандарти и правила, наречени "Канализация". Външни мрежи и съоръжения. Според тях трябва да проверите:

 • спазването на проекта;
 • сила на всички стави и стави;
 • правилна инсталация на водопроводни инсталации и части;
 • строги вертикални стъпала.

Препоръчителна литература: законността на инсталиране на щепсел на канализацията за длъжници

Проверката се извършва по визуален начин. Всеки детайл в него трябва да бъде на мястото, където е изчислен по план или предвиден в чертежа.

Всички уреди трябва да са напълно чисти и чисти. По време на инспекцията проверяват дали няма повреди по тях под формата на пукнатини, чипове и т.н. Всички възможни изкривявания също са изключени. Не се допуска деформация на монтажа.

Вертикалните стърготини са лесни за проверка с помощта на плоска греда.

Тръбопроводът се проверява по два начина:

 • пневматично - въздушно;
 • хидравлика - вода.

В същото време системата може да се проверява с вода само ако температурата около нея е поне пет градуса по Целзий.

Ако има повече от един етаж, всеки от тях се проверява отделно. При одита се поставят тапи, за да се отдели от останалата част от канализационната система.

В тръбопровода се проверява:

 • има ли някакви запушвания в тръбите или остават строителни отпадъци - ако има промивка;
 • хоризонталните части се тестват за разливане - за да направите това, ¾ тръбите за оттичане и повече се отварят, те се пълнят напълно с вода и се оставят за десет минути (ако няма течове в непокътнатата система, не трябва да се откриват);
 • На вертикалните секции се прилага налягане от 0,08 МРа и трае петнадесет до двадесет минути.

Ако се открият изтичащи съединения в една или повече области, проблемът се елиминира, след което изпитванията се извършват отново.

Как да проверите външната канализация

В тази част на канализационната система най-вече тестовете се извършват и по хидравличен метод. Те се състоят от:

 • изпитване на плътността на тръбата, както при предишния метод;
 • проверка на наличието на необходимия наклон на тръбопровода;
 • проверки на кладенци и всички останали съоръжения;
 • проверява функционирането на дъждовните канали.

За да проверите съществуващото отклонение за съответствие, се прилага ниво. За да се тества системата за водно налягане, водата трябва да се подава под налягане, което е предвидено в проектната документация. Ако неговата величина на входа и изхода ще останат същите, тогава това изпитване може да се счита за преминало.

Препоръчва се за четене: Как да инсталирам затварящ клапан на канализацията?

канализационната система на частна къща със септична система и станция за биологично пречистване на канализацията

Устойчивостта на кладенците се проверява по различни начини в зависимост от хидроизолацията, която е инсталирана в тях:

 • с вътрешна изолация проверете количеството на изтичане;
 • с външно - напротив, нивото на притока.

Но във всеки случай, за този тест, кладенецът се напълва с вода до необходимото ниво.

Проучванията за буря се проверяват, както следва:

 • на изхода на изпускателната тръба;
 • колкото е възможно да го напълни с вода;
 • стойте за десет минути, ако тръбите са изработени от метал и от двадесет пластмаса.

Ако нивото остава същото от самото начало, тръбата е готова за работа.

Трябва да се има предвид, че пластмасовите тръби могат да се проверяват само един ден след запечатването на последната връзка.

Каналната система трябва да се провери преди пускането й в действие. Това ще помогне своевременно да проверите всички скрити дефекти по време на строителството и да ги оправите с минимални загуби. Препоръчително е да проверите цялата работа, преди окончателното завършване да приключи и изкопа да бъде погребан извън къщата. Според резултатите от инспекцията е изготвен акт за тестване на външни канали в пролива, чиято извадка се съдържа в строителните кодекси и правилници.

В допълнение към този документ, за да приемете извършената работа и да получите 100% сигурност в съответствие с всички съществуващи строителни стандарти, трябва да получите всички чертежи с подписи от представителите на организациите, ангажирани в работата и отговорни за нейното изпълнение.

След като получите всички документи на ръка, можете да изготвите акт за получаване на канализационната система и да започнете да я използвате.

Отстраняване на псориазис

Vodakanazer.ru »Канализация» Изпитване на отпадни води в пролива и нормите на SNiP

Тестване на канализацията за стрийт и SNiP норми

След инсталирането на канализационната система, преди да се пристъпи към окончателната работа и обръщането на окопите навън, дренажната мрежа трябва да бъде тествана, за да се уверите, че монтажните елементи, тръбопроводите и връзките им са стегнати. Инспекция на външната система и вътрешната мрежа се извършва по различни начини, регулирани от основния документ на строителите, - SNiP. Как се прави тестът за херметичност на тръбите и каналите, направени чрез методите на разливане, пълнене, други методи и какви данни се въвеждат, ако е необходимо, в доклада от проверката, който ще научите, като прочетете статията.

Изпитания на възли и канализационни системи

Цялата канализационна система във всяка сграда е разделена на вътрешна канализационна мрежа и външна канализация.

Цялата канализационна система във всяка сграда е подразделена на вътрешна мрежа за отвеждане на отпадъчни води и външна канализационна система. Вътрешното разположение на канализацията включва такива възли, които трябва да бъдат проверени:

 • водопроводни инсталации и техните свързващи точки с изходи;
 • местните участъци от хоризонталния тръбопровод с тръби, изтичащи от водопроводните инсталации;
 • канализационни решетки;
 • изпускателната тръба.

Във външната част на канализационната система участъците от тръбопроводите се подлагат на изпитвания на плътност (между почистване, спомагателно оборудване), както и:

 • добре изпълнение, тежест и наклон на тръбопровода;
 • състояние на съоръженията за третиране или натрупване на отпадни води (резервоари);
 • буря канализация.

Страни, участващи в проверката

Всеки от представителите на страните, участващи в съдебните процеси и подписването на окончателния акт за проверка, носи отговорност за неточности и пропуски

Ако говорим за повече или по-малко мащабно строителство, където участват няколко организации, освен клиента, всички те извършват тестове на канализационните системи, след което резултатите са документирани в съответния доклад за инспекцията.

Обикновено участва в проверката на канализационната система:

 • организацията, която е изготвила проекта и отговаря за коректността на изчисленията и избора на материали и компоненти;
 • фирмата, която анализира климатичните и почвените условия и направи препоръки за оформлението на външните компоненти на канализационната система;
 • изпълнителят, който е пряко ангажиран в монтажната работа, свързана с изграждането на вътрешни и външни канализационни мрежи, и отговаря за съответствието на извършваните дейности с проекта и съществуващите изисквания, определени в SNiP;
 • клиентът, който контролира точността на изпитването на изпускателните тръби, връзките и някои функционални единици на канализационната мрежа в сградата и на външната част на системата за отпадни води.

Всеки от представителите на страните, участващи в опитите и подписването на окончателния акт за проверка, е отговорен за неточности и недостатъци, възникнали по време на тестването на части от системата, отделните възли или мрежата като цяло.

Методи за тестване на битови канализационни системи

За какво и как се проверява при проверката на съответствието на вътрешната мрежа с проекта и установените стандарти, описани в SNiP

Как и какво се проверява при проверката на съответствието на вътрешната мрежа с проекта и установените стандарти е описана в SNiP "Канализация". Вътрешни и външни мрежи и съоръжения ". Съгласно този основен строителен документ в сградата следните параметри на канализационната система подлежат на проверка и след това се отразяват в окончателния документ (инспекционен доклад):

 • тестване на здравината на тръбната мрежа и на връзките за затягане;
 • спазване на местоположението на инсталираните устройства и елементи на тръбопровода за заустване с проектната документация;
 • правилно монтиране на водопроводни тела във връзка с повърхността на пода (разстоянието от пода до горния ръб на приемника на всяко санитарно приспособление е описано в гореспоменатия SNiP);
 • наличието на наклон от хоризонталните участъци на тръбата и степента на вертикалност на израстъците.

Изпитването на тръби и връзки за херметичност в система, която се движи самостоятелно, независимо от материала за производство на тръбопровода и фитингите, се извършва чрез метода на разливане. Същността на техниката е, че част от главния тръбопровод (леглото) е оградена в определена зона от останалата част от системата. Това се прави със специални щепсели през отворите за проверка. Отделената площ се проверява чрез запълване с вода през тръбите на санитарните устройства. Според SNiP резултатите на пролива трябва да се обърнат внимание, ако тръбопроводът е пълен с най-малко (или 75%) от всички устройства, свързани в тази част. Изпитването на тръбопроводите чрез метода на разливане се счита за положително, ако съединенията след пълнене на системата не са довели до най-слабо изтичане за 10-15 минути (в зависимост от обема на областта, изпълнена с вода).

Според регулаторната документация, проливът, т.е. тестът на канализационната система с вода, информирано с t˚ въздух над 5˚. Ако температурата е по-ниска, се извършва пневматично тестване за течове на тръби и връзки (сгъстен въздух). Цялостта на решетката, понякога - външните участъци на тръбопровода също се определя от въздуха. Нека приложим метода на пневматичното тестване при оценката на ефективността на канализационната система под налягане, когато се изтласкват дренажите под налягане, създадено от изпомпващо оборудване.

Мястото на инсталираните водопроводни инсталации и съответствието им с проектната документация се определя визуално. В обектите се оценяват обективно и се отразяват височината на приемника на всяко устройство, правилността на свързването на тоалетната канализация, сифонът на мивката, банята, мивката и т.н. Визуално се оценява състоянието на самите водопроводни инсталации. Те трябва да бъдат без видими замърсявания и механични повреди.

Правилността на наклона на тръбите в сградата и извън нея се следи чрез нивото на конструиране на мехурчета. Ако наклонът на шезлонга на вътрешната канализационна мрежа е разрешен поне 1 см на линеен метър, тогава извън тази цифра трябва да се увеличи до 2 см на метър.

Мястото на монтаж на решетката (тези данни също са отразени в окончателния акт) се проверява от олово. Отклонението от вертикала е разрешено при 3˚. Извършва се и тест за водонепроницаемост. Налягането трябва да бъде около 0.8 MPa.

Изпитване на канализационната система извън сградата

Външните участъци и възлите на канализационната мрежа в повечето случаи се тестват с помощта на хидравличния метод.

Външните секции и възли на канализационната мрежа в повечето случаи се извършват хидравлично (с изключение на посочената ситуация при ниска температура на въздуха). Целите на теста са:

 • тръбопровод (стегнатост, наклон);
 • оперативност на диференциални и ротационни кладенци;
 • състоянието на бурите (стегнатост на улуците, канализация, способност за отклоняване на даден обем вода за единица време).

Изпускателният маркуч се изпитва като вътрешен тръбопровод (разливане, сгъстен въздух). В подземните канализационни мрежи се контролира целостта на връзките и тръбите под налягане. Изпитването се счита за положително, ако налягането на входа и изхода на системата е същото, което показва, че няма течове.

Уелс се тества чрез напълване с вода. Напълненият резервоар с херметично затворени входни и изходни отвори не трябва да образува течове, т.е. нивото на водата в кладенеца трябва да бъде постоянно за определено време. Изпитването на други структури, включени във външната канализационна система (септични ями, септични ями) се извършва по подобен начин. Резултатите от теста за утечки са отразени в акта.

Бурканската канализация се проверява, както следва:

 • дренажът се затваря в обща изпускателна тръба;
 • системата е запълнена с вода (хоризонтално оттичане около периметъра на покрива, вертикални канали);
 • резултатът се взема предвид след 10 минути (за метални системи) или след 20 (за пластмаса);
 • Положителен резултат от теста за дъждовната вода се вписва в доклада за инспекцията, ако нивото на водата не се промени и не се установяват визуални утечки в ставите на тръбите и фитингите.

Това е важно! Ако при свързването към дренажната система за дъждовна вода се използва уплътнител, системата се тества след изтичане на един ден от края на инсталацията.

Необходимо е да се тества канализационната система преди започване на довършителните работи в сградата и запълване на окопите и окопите навън. Тестването ви позволява да откриете и коригирате дефектите, направени по време на монтажа на канализационните тръбопроводи и конструкции. Работата на канализационната система е възможна, ако в окончателния документ (инспекционен доклад) всички тестове, извършени съгласно SNiP, са били успешни.

Актът за тестване на външните отпадъчни води в пролива + проба

По време на тестването на външни отпадъчни води по метода на разливане се изготвя същият документ, както при инспектирането на вътрешната дренажна система. Формата на самото действие не е форма на строга отчетност и може да бъде изготвена от клиента, изпълнителя или подизпълнителя.

Също така, по време на експериментите на системата за външен воден поток може да се използва една от формите на SNiP 3.05.04-85, което е общата форма на документа за приемане на извършената работа по време на монтажа или ремонта на дренаж.

Процедура за приемане на работа

При приемането на такива произведения самите тестове се извършват на първо място, което може да бъде:

 • Хидравлични - само канализационни системи без налягане са изложени на него, било то канализационни тръбопроводи или канализационни канали. инспекциите се извършват в участъци между кладенци чрез запълване на системата с техническа вода. Тестовете се извършват на два етапа - тестване на тръби и връзки преди запълване на почвата и проверка на работата на цялата канализационна система след запълване на почвата. Тестовете се провеждат чрез подаване на вода в кладенци или приемни решетки в продължение на 30 минути, през които те измерват работата на системата и проверяват херметичността на ставите и ставите. Могат да се извършват и тестове за способността на тръбите и връзките да издържат максимално допустимото налягане в целия поток.
 • Пневматичен - по време на тези тестове се проверява способността на системата за отпадъци да издържи на проектното налягане съгласно GOST или проектната документация. За този вид изследвания са включени специализирани организации с необходимото оборудване и лицензи, процесът включва проверка на налягането в системата или в отделните й части, когато въздухът се подава под налягане.

Ако по време на експериментите цялата система поддържа стандартните индикатори на SNIP 3.05.04-85, тогава се изготвя акт на приемане на извършената работа, в противен случай се изготвя дефектна декларация и акт за отстраняване на неизправности.

При периодично наблюдение предприятията с тръбопроводи за битови нужди също така тестват външни дренажни системи по време на дезинфекция или третиране със специални реактиви.

Специфика на протокола от изпитването

Независимо от типа и метода на проверка, документът трябва да съдържа следните точки:

Ограничението на документа, в което трябва да се посочи датата на подготовка и градът, в който е съставен и подписан документът. Посочването на града е задължително, тъй като подписването на акта може да се извърши извън населеното място, където е инсталирана или ремонтирана водната система.

Също така в тази част на документа трябва да се посочат името на организациите и пълното име на управителите, както в устава на организациите, които са извършили контрол, тестване и техническо или архитектурно наблюдение на хода на работата.

Също така в този параграф трябва да има бележки под линия към проектните маркировки и координатите на системата за отпадъци, съгласно главния план или специалните части на строителния проект.

Пробата попълва заглавката на документа

След заглавието на документа е извлечение от техническите условия, в съответствие с които са извършени експериментите. Този раздел съдържа формулите за изчисление, списък на изискваното оборудване за изпитване, условията и процедурата за работа.

При попълването на този елемент се използват данните от измервателните уреди по време на изследването. Ако самият акт на този раздел не съдържа, трябва да има препратка към протокола от изпитването, в който процесът е подробно описан и са направени всички изчисления. Всички резултати могат да бъдат обобщени за удобство в една таблица.

Образец на раздела за измервания и изчисления

Последният елемент е изпълнен с решение на комисията, което показва резултата от тестовете и заключението за готовността за приемане на изтичащата система в експлоатация. В случай на несъответствия се посочва причината и се посочват списъците с дефекти и се предприемат корекции и допълнения.

В случаите, когато тръбопроводът е преминал всички тестове, се посочват пълните данни за всички членове на приемащата комисия и техните подписи, след което този документ става основа за изготвяне на акт на несъгласие или декларация за извършената работа, съгласно заключението на експертната комисия.

Важно условие за подготовката на този документ е процедурата за оправомощаване на членовете на комисията, за които трябва да бъдат създадени необходимите заповеди на управителите. Също така са важни сертификационните документи на всички членове на тази комисия, потвърждаващи квалификациите на участниците за провеждане на изследвания или наблюдение на техния напредък.